§110

Servicelovens §110 omhandler midlertidige former for botilbud til mennesker med særlige sociale problemstillinger, som gør, at de ikke er i stand til at opholde sig i egen bolig, men har brug for støtte og omsorg til at få skabt en meningsfuld dagligdag.

I Den Sociale Udviklingsfond ligger §110-tilbuddet under SUF Veteran, et forsorgshjem, der er målrettet PTSD-ramte krigsveteraner med svære psykosociale problemstillinger. I modsætning til de andre ydelser, du finder i Den Sociale Udviklingsfond, bliver veteranen ikke indskrevet på baggrund af en visitering, men på baggrund af egen henvendelse. På tilsvarende vis er veteranen selv med til at bestemme, hvor længe vedkommende ønsker at opholde sig på forsorgshjemmet. 

I det hele taget er selvbestemmelse et af omdrejningspunkterne for SUF Veteran, der omfatter otte boliger og to akutpladser. Veteranerne får bolig i en af de otte beboelseshytter på en stor naturgrund, hvor der både er plads til at være sammen med andre og være for sig selv.  Samtidig får hver veteran fast tilknyttet en støtteperson, ligesom der døgnet rundt er mulighed for at få akut hjælp. Socialkonsulenten sørger desuden for, at der bliver igangsat en helhedsorienteret indsats med inddragelse af eksempelvis psykolog eller psykiater, og derudover bidrager socialkonsulenten til, at veteranen igen bliver i stand til at håndtere praktiske gøremål i dagligdagen så som økonomi og genoptagelse af sociale relationer.       

SUF Veteran tilbyder også efterforsorg i form af personlig støtte, når veteranen er klar til at flytte hjem/i egen bolig.  På den måde skabes den bedst mulige overgang til det nye liv i egen bolig og til kontakten med familie og venner.

Læs mere om SUF Veteran her eller på SUFVeteran.dk.