De arbejdende værdier i SUF

En række formulerede værdier udgør grundstenen i vores arbejde i SUF.
Det er værdier, som indgår i det daglige arbejde som synlige pejlemærker for både medarbejdere og brugere og de bliver til virkelighed, når begge parter i fællesskab arbejder med på dem. Og det er samtidig værdier, som vi løbende vender tilbage til – drøfter og udfordrer – så de hele tiden er med til at udvikle vores indsatser.

Derfor kalder vi dem de arbejdende værdier, og dem kan du læse mere om her.

Ung og socialkonsulent i sofa, taler sammen.

Når drømmen bliver til håb

De unge og voksne, som vi møder i Den Sociale Udviklingsfond, kommer med vanskelige psykiske og sociale problemstillinger. Nogle står med så betydelige udfordringer i deres familier, at det er umuligt for dem at bo hjemme, mens andre ikke kan finde sig til rette i de almindelige døgninstitutioner, ungdomsboliger og opholds-/bosteder.

Flere har under opvæksten og i ungdomsårene haft en oplevelse af, at ingen har været i stand til at rumme og acceptere dem. Derfor har mistrivsel, omsorgssvigt og andre belastende sociale og personlige begivenheder ofte sat sine spor i den enkeltes personlighed og selvopfattelse.

Men det er samtidig mennesker, der som alle andre drømmer om en helt almindelig tilværelse med egen bolig, uddannelse, job og familieliv og et minimum af støtte. Til at bane vej for et liv med størst mulig værdi for den enkelte, er der behov for en ekstraordinær indsats – det er den, vi yder i SUF.

Modgang skaber overlevelse

Når vi møder unge og voksne, der har oplevet modgang, ser vi ofte i begyndelsen, at de grundlæggende ressourcer, der er udviklet for at kunne klare sig, bliver anvendt uhensigtsmæssigt. Ikke desto mindre er det de selvsamme ressourcer – selvstændighedstrangen, overlevelsesstrategier og modet til at gå egne veje – som er afgørende forudsætninger for at klare et udviklingsforløb i SUF, hvor målet er et liv med størst mulig selvbestemmelse.

Den tillidsfulde relation

Hos Den Sociale Udviklingsfond står og falder forandringsprocessen med, at den unge eller voksne får opbygget en tillidsfuld relation til en autentisk og troværdig medarbejder. Når et menneske indskrives i SUF, bliver det således en del af en samværskultur, som er baseret på respekt, positiv opmærksomhed, omsorg og inddragelse i den indsats, som skal skabe den nødvendige udvikling. Det er på den måde, at drømme bliver til håb – og håb bliver til mål, nye handlinger og til troen på, at det er muligt at opnå et bedre liv.

Hos SUF er det en helt grundlæggende værdi at hjælpe sårbare unge og voksne med at tage de nye og sikre skridt i livet. Måden, vi gør det på, er gennem samarbejde og gennem den tillidsfulde relation. Tilsvarende indgår vi også i et professionelt samarbejde med pårørende og myndigheder, så indsatsen til syvende og sidst bliver en helhedsorienteret én af slagsen.

Mand og ung kvinde går en tur

Menneskesynet er fundamentet

Mennesker udvikler ressourcer og potentialer, når fundamentale mentale, psykiske, sociale og fysiologiske behov er til stede. Dét er vores erfaring i Den Sociale Udviklingsfond.

Mennesker har behov for:

 • omsorg og positiv opmærksomhed
 • at møde ligeværdighed, blive anerkendt og respekteret som dem, de er
 • at få ansvar og medindflydelse – at blive direktører i eget liv
 • at være skabende og en aktiv del af samfundet.
Kvinde smiler mens hun sidder ved havebord

Vi møder det enkelte menneske, der hvor det er

Organisatorisk og metodisk er Den Sociale Udviklingsfond struktureret, så vi kan tilbyde et helt særligt individuelt tilpasset støtte, lærings -og udviklingsforløb. Et individuelt tilpasset forløb er forudsætningen for, at den enkelte kan komme videre med sit liv med så høj grad af selvstændighed som muligt.

Værdierne, kulturen og medarbejderkompetencerne er udviklet, så vi er i stand til at samle de unge op dér, hvor det ikke er lykkedes for andre at finde løsninger.

Gennemførelse af positive og holdbare forandringsprocesser hos mennesker kræver, at der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes forståelse af sig selv og dets sociale situation. Det handler om at møde det enkelte menneske, dér hvor det er.

Herfra hjælper vi den unge med at få opbygget troen på fremtiden og en motivation til at indgå i et tæt samarbejde om at finde veje, som tager et realistisk afsæt i den enkeltes drømme, behov, ressourcer og belastninger.

Diagnoser må ikke låse

Mange af de unge og voksne, som Den Sociale Udviklingsfond arbejder med, har forskellige diagnoser og dobbeltdiagnoser. Eksperter og behandlingssystemer har beskrevet og defineret deres problemstillinger. Vores grundholdning er, at diagnosen ikke må være udgangspunktet for at forstå den enkelte. Diagnoser er vigtige i forhold til afklaring og behandling, men de er ikke det fulde svar på udvikling. Hos Den Sociale Udviklingsfond bestræber vi at møde det enkelte menneske, som han eller hun er.

Etik, værdier og holdninger:

 • Vi har fokus på den enkeltes styrker og muligheder.
 • Inddragelse og involvering motiverer den enkelte til at tage ansvar.
 • En tillidsfuld relation er afsæt for udvikling hos det enkelte menneske.
Kvinde snakker med ung mand ved bord

Det pædagogiske rum

Vi kalder det en helheds- og løsningsorienteret tilgang, når vi skal beskrive det pædagogiske rum i Den Sociale Udviklingsfond. Et rum, hvor det er den tillidsfulde relation mellem det enkelte menneske og socialkonsulenten, der står som det bærende pædagogiske fundament i samtlige vores indsatser.

I praksis betyder det, at vi inddrager og giver det enkelte menneske medansvar for egen udvikling.
Den unge eller voksne har indflydelse på, hvordan belastninger bliver afhjulpet og ny læring tilegnes, så potentialer og ressourcer kan udvikles. På den måde får den indsatsen karakter af et samarbejde med fokus på læring, omsorg, anerkendelse, aktiv lytning og udviklende samtaler.

I den pædagogiske strategi i SUF holder vi fast i, at alle centrale aspekter i den enkeltes liv bliver inddraget undervejs i forløbet. Det drejer sig blandt andet om:

 • mentale kompetencer: at bevare troen på fremtiden, opbygge selvværd, fremme koncentration og holde fokus på læring
 • psykiske kompetencer: at arbejde med relationer, opnå personlig læring via socialkonsulenten og få hjælp til selvhjælp
 • praktiske kompetencer: at mestre hverdagslivet, eksempelvis gennem fokus på struktur, rengøring og privatøkonomi
 • sundhedskompetencer: at opnå indsigt ernæring og tilberedning af mad, opretholde personlig hygiejne og etablere sunde vaner som fx motion og sport
 • sociale kompetencer: at opbygge ressourcer gennem socialt samspil, kultur, netværk og undervisning
Ung mand taler med socialkonsulent

Selvledelse og demokratisk kultur

Den overordnede ledelse af Den Sociale Udviklingsfond varetages af fondens bestyrelse, direktører og afdelingsledere. Ledelsesopgaven består primært i at få såvel den samlede organisationen som den enkelte afdeling til at arbejde som et velfungerende fællesskab, hvor alle medarbejdere har mulighed for at anvende og udvikle deres personlige og faglige evner.

Udover driftsledelse er det en central opgave at få den samlede organisation til at fungere på et demokratisk grundlag, så alle medarbejdere oplever, at de bidrager i de fælles visionære og strategiske beslutnings -og udviklingsprocesser. På denne måde arbejder vi med at skabe et stort engagement, en fælles identitet og kultur samt en fælles udvikling af den samlede organisation. En central del af ledelsesstrategien er, at Den Sociale Udviklingsfond hele tiden er opmærksom på at sikre en høj grad af ansvarlighed i forhold til, at vi arbejder med offentlige midler.

Kulturen i Den Sociale Udviklingsfond indeholder en høj grad af menneskelig, organisatorisk og ledelsesmæssig rummelighed, hvor der er plads til mangfoldighed både blandt de unge og blandt medarbejderne. Omgangsformen er præget af interesse og omsorg for hinanden som kollegaer, mens nysgerrighed på hinanden er et bærende princip.

At arbejde hos SUF forudsætter et meget stort engagement, høj fleksibilitet samt en grundlæggende lyst til at ville gøre en forskel. Medarbejderne påtager sig et psykologisk ejerskab både i forhold til arbejdet med brugerne og for driften af afdelingerne.

Ledelsesopgaverne i SUF

 • Være autentisk rollemodel og kulturbærer i forhold til menneskesyn og udviklingsstrategi.
 • Være koordinator og processtyrer frem for egentlig beslutningstager.
  Inddrage kollegaerne i driften og udviklingen, så alle får lyst til og oplever en mening med at påtage sig et personligt ejerskab.
 • Være garant for at alle drifts- og udviklingsopgaver bliver fordelt mellem kollegaerne, så arbejdet fordrer engagement, personlig og faglig udvikling.
 • Skabe sammenhæng mellem ledelsesfilosofi og de grundlæggende metodiske/pædagogiske principper i læringsarbejdet med de unge.
 • Sikre åbenhed, et højt informationsniveau og tage initiativer, der forebygger og løser konfliktsituationer.
Socialkonsulent taler i mobil

Rådighedsbegrebet i SUF

Med rådighedsbegrebet organiserer vi indsatsen, så den er til størst mulig gavn for den unge eller voksne med særlige behov. At denne arbejdsmåde også skaber mening og arbejds- og livsglæde for vores socialkonsulenter er blot et plus. Sammen skal vi lykkes.

Rådighedsbegrebet i SUF udmønter sig i fire grundlæggende principper:

Vi står altid til rådighed
Altid. Det lyder næsten for utroligt og som uendelig lang tid, men det ikke desto mindre sandt. Vores socialkonsulenter står til rådighed for vores unge og voksne 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Også juleaften og når tankerne myldrer en tidlig morgen. Når presset op til weekenden bliver for stort sent fredag aften, eller når alt brænder sammen midt på gaden eller i supermarkedet. Vi er kun en telefonopringning væk.

Altid.

Vi er der, når behovet er der
Den tætte relation mellem socialkonsulent og den unge eller voksne betyder, at socialkonsulenten bidrager med sine kompetencer og sit nærvær, når behovet for støtte opstår. Målet med den ubetingede rådighed er, at det enkelte unge eller voksne føler sig mødt som et ligeværdigt og betydningsfuldt menneske, der ikke skal gå alene med sine bekymringer eller søge at lukke ned for sine behov efter klokken 16 eller weekenden over.

Resultatet er mennesker, der føler sig set og mødt.
Mennesker, der oplever, at de kan have tillid til andre og til sig selv, og som, i samarbejde med socialkonsulenterne, udvikler sig i trygge og respektfulde rammer.

Vi har fokus på den enkeltes behov
For vores socialkonsulenter er arbejdet en livsstil. Her er det ikke vagtskemaer, faste procedurer, regler og Excel-ark, der viser vejen, men derimod det enkelte menneske, man står over for. Vi revurderer løbende metoder og indsatser målrettet det enkelte individ, ligesom vi hele tiden arbejder med at styrke selvstændighed, så vores unge og voksne gradvist får mindre og mindre brug for at række ud efter vores rådighed.

Tilgængeligheden må aldrig blive en sovepude og skabe et afhængighedsbehov. I stedet skal vi være der, når der er brug for det. På den måde giver tilgængeligheden den nødvendige tryghed, som ruster vores unge og voksne til at tage selvstændige skridt, velvidende om, at støtten altid er inden for rækkevidde.

Vores medarbejdere brænder for deres job
At arbejde med rådighed 24 timer i døgnet kræver medarbejdere af en særlig støbning. Det er en indsats, der kun kan lykkes, fordi vores socialkonsulenter har viljen til at investere et stykke af sig selv i processen, og fordi de brænder for et job, der også er en livsstil.

Mand taler med ung ude i det fri