Øgede krav til håndtering af medicin på landets bosteder

SUF er godt i gang med at klæde 300 medarbejdere på til de nye skærpede krav

 

Korrekt medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation får større og større opmærksomhed indenfor det sociale område. Styrelsen for Patientsikkerhed har blandt andet kravene, som omhandler bostedpersonalets ansvars- og opgavefordeling i relation til de sundhedsfaglige opgaver. 

I det lys har vi i Den Sociale Udviklingsfond (SUF) valgt at ansætte en fagperson med sygeplejefaglig baggrund. Fie Marie Pedersen skal som sygeplejefaglig konsulent klæde socialkonsulenterne fra samtlige SUF’s afdelinger så godt som muligt på til at kunne leve op til de nye krav.

– Det er et arbejdsfelt, hvor jeg sætter min egen baggrund som sygeplejerske i spil på en helt ny måde, fordi det handler om at rådgive socialkonsulenter i at håndtere medicin, dokumentere den sundhedsfaglige indsats og tænke sundhedsfremme i allerbredeste forstand, siger Fie Marie Pedersen, der tidligere har været ansat på Rigshospitalet og i den kommunale hjemmesygepleje, og som derudover har været med til at udvikle sundhedsfremmende projekter i privat regi. Hun tilføjer:    

– Det er afgørende, at de folk, som skal hjælpe en ung med at tage sin medicin, fordi lægen har uddelegeret opgaven, er i besiddelse af den fornødne viden.

Lokale forskelle

Siden tiltrædelsen af Fie Marie Pedersen er der i SUF’ afdelinger blevet udpeget nøglepersoner med særligt ansvar for medicin- og sundhed, som alle har gennemgået et kursusforløb i alt lige fra juridisk ansvar til dokumentation, medicinhåndtering og viden om, hvor der kan findes relevante informationer, hvis en ung for eksempel oplever bivirkninger på grund af sin medicin.

Derudover har Fie Marie Pedersen været rundt i alle SUF-afdelingerne for at få afdækket, hvad det er for unge, som er indskrevet det pågældende sted, og hvordan der aktuelt arbejdes med medicinhåndtering og dokumentation.   

– Min opgave er meget lokalt defineret, fordi der er utrolig stor forskel på, hvordan medicinen skal håndteres i de enkelte afdelinger, siger Fie Marie Pedersen.

Øje for helheden

Fie Marie Pedersen lægger ikke skjul på, at hun ser sin rådgivning og formidling som et væsentligt bidrag til den samlede socialpædagogiske indsats.  

– Det er helt klart min ambition, at socialkonsulenterne kommer til at se sammenhængen mellem de sundhedsrelaterede problemstillinger, den sundhedsfremmende indsats og de socialfaglige delmål.   

Hun nævner som eksempel den store gruppe af udsatte unge, som kæmper med overvægt.

– Det er en problemstilling, der rent sundhedsmæssigt kan give sig udslag i problemer som åndenød, hjertekarsygdomme og belastning af lungerne. Men det er også en problemstilling, der ofte viser sig på det psykiske plan, og hvor socialkonsulenterne går ind og arbejder pædagogisk med den unge ved for eksempel at kigge på den unges kost og motion. Der gøres med andre ord allerede rigtig meget, som handler om sundhedsfremme på begge niveauer – dét, som vi skal styrke endnu mere, er dokumentationen, slutter Fie Marie Pedersen.    

Nyheder