Bestyrelsen

Den Sociale Udviklingsfond er en non profit almennyttig fond med tilhørende datterselskaber. Fonden blev etableret i 1991 som en erhvervsdrivende fond, men er i kraft af sit almennyttige formål og Erhvervsstyrelsens beslutning af 13. juni 2012 omfattet af undtagelsesbestemmelserne i Lov om erhvervsdrivende Fonde § 1. Den Sociale Udviklingsfonds aktiviteter er godkendte og underlagt tilsyn af Socialtilsyn Syd i henhold til Lov om Social Service § 148a og Lov om Socialtilsyn § 4. Den Sociale Udviklingsfond er desuden underlagt et generelt koncerntilsyn fra Socialtilsyn Syd i henhold til Lov om Socialtilsyn § 2, stk.4.

SUF’s bestyrelse tæller syv medlemmer. To af medlemmerne er personalerepræsentanter, og fem er eksterne medlemmer, som er udpeget på baggrund af deres pædagogiske, socialfaglige, økonomiske eller juridiske indsigt.

Ung pige spiller kort ved bord

Bestyrelsesmedlemmer

Forperson
Karen Heebøll, tidligere direktør i Sundhedsforvaltningen, Odense Kommune

Næstformand
Stig Due, administrerende direktør, CC Jensen, Svendborg

Troels Mylenberg, politisk redaktør

Mette Pless, Projektleder hos Lær for Livet.

Eva Lunding Olsen, chefkonsulent hos Selveje DK.

Claus Geisler, personalerepræsentant

Dorthe Drivsholm, personalerepræsentant

Bestyrelsen er Den Sociale Udviklingsfonds øverste myndighed, som ansætter og afskediger direktøren samt træffer alle væsentlige beslutninger om organisationens drift. Bestyrelsen mødes cirka fire gange årligt.

Direktøren varetager den daglige ledelse. Fællesadministrationen med bogholderi og sekretariat er placeret i Odense.

De enkelte aktiviteter drives i selvstændige afdelinger med egen økonomi eller i datterselskaber. Alle afdelinger og selskaber refererer med ansvar til Den Sociale Udviklingsfonds direktør og bestyrelse.

Revisions- og rådgivningsfirmaet EY (Ernest & Young) reviderer Den Sociale Udviklingsfonds regnskab og udfører forvaltningsrevision.

Der er indgået overenskomst med Dansk Erhverv og Dansk Socialrådgiverforening/Socialpædagogernes Landsorganisation om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i Den Sociale Udviklingsfond.