Den overordenede ledelse af Den Sociale Udviklingsfond varetages af fondens bestyrelse, direktørerne og afdelingslederne.

Ledelsesopgaven består primært i at få hele organisationen og den enkelte afdeling til arbejde som et velfungerende fællesskab, hvor alle medarbejdere har mulighed for at anvende og udvikle personlige og faglige talenter.

Udover driftsledelse er det en central opgave at få den samlede organisation til at fungere på et demokratisk grundlag, så alle medarbejdere oplever, at de bidrager i de fælles visionære og strategiske beslutnings -og udviklingsprocesser.

På denne måde arbejder vi med at skabe et stort engagement, en fælles identitet og kultur samt en fælles udvikling af den samlede organisation.

Kulturen i Den Sociale Udviklingsfond indeholder en høj grad af menneskelig, organisatorisk og ledelsesmæssig rummelighed, hvor der er plads til mangfoldighed både blandt de unge og blandt medarbejderne.

Omgangsformen er præget af interesse og omsorg for hinanden som kollegaer. Der er et meget stort engagement, fleksibilitet og en lyst til at gøre en afgørende forskel, og hvor nysgerrighed på hinanden er et bærende princip.

Medarbejderne påtager sig i høj grad et psykologisk ejerskab både i forhold til arbejdet med de unge og for driften af afdelingerne.

En central del af ledelsesstrategien er, at Den Sociale Udviklingsfond hele tiden er opmærksom på at sikre en høj grad af ansvarlighed i forhold til, at vi arbejder med offentlige midler.

Ledelsesopgaverne

 • Være autentisk rollemodel og kulturbærer i forhold til menneskesyn og udviklingsstrategi.

 • Være koordinator og processtyrer frem for egentlig beslutningstager.

 • Inddrage kollegaerne i driften og udviklingen, så alle får lyst til og oplever en mening med at påtage sig et personligt ejerskab.

 • Være garant for at alle drifts- og udviklingsopgaver bliver fordelt mellem kollegaerne, så arbejdet fordrer engagement, personlig og faglig udvikling.

 • Skabe sammenhæng mellem ledelsesfilosofi og de grundlæggende metodiske/pædagogiske principper i læringsarbejdet med de unge.

 • Sikre åbenhed, et højt informationsniveau og tage initiativer, der forebygger og løser konfliktsituationer.

​Socialkonsulent i SUF

Der knytter sig særlige værdier til arbejdet som socialkonsulent i Den Sociale Udviklingsfond. Socialkonsulenterne ved, at de er ansat på vilkår, som indebærer en særlig livsstil. En forudsætning for at trives i jobbet er, at man brænder for at gøre en afgørende forskel. Derfor har vi i Den Social Udviklingsfond et særligt fokus på, at de ansattes familie-, fritids- og arbejdsliv i en vis udstrækning bevæger sig ind over hinanden.


Rådighed er et fælles udgangspunkt for alle afdelinger, men forvaltes og udmøntes efter de enkelte afdelingers særlige behov og kultur. For alle afdelinger gælder det, at der uanset tidspunkt på døgnet, weekend eller helligdag altid vil være personale til rådighed for den unge.
En ansættelse i Den Sociale Udviklingsfond er udtryk for, at man har lyst til og mulighed for at være en del af et fællesskab med mange muligheder og frihed under ansvar for den enkelte medarbejder.


For at sikre medarbejderne mod nedslidning og udbrændthed har Den Sociale Udviklingsfond en medarbejderpolitik, som blandt andet lægger op til en betydelig grad af selvledelse, og som giver indflydelse i forhold til den enkelte afdelings drift og udvikling. Derudover lægges der vægt på handlefrihed i forhold til arbejdet med de unge og på personlig/faglig opbakning i form af fx supervision, efteruddannelse og særlige fridage.


Lønnen fastlægges, så den kompenserer for de fleksible arbejdstider, hvor medarbejderne er til rådighed.


Den Social Udviklingsfonds socialkonsulenter

 • Har en relevant socialfaglig uddannelse.

 • Er nysgerrig og tør afprøve nye veje i samarbejdet med den unge.

 • Formår at være autentiske, personlige og professionelle.

 • Er i besiddelse af empati og handlekraft.

 • Står til rådighed, når der er brug for dem.

 • Reflekterer over egen praksis og træffer bevidste valg

Tale med og tale imod

Socialkonsulentens ansvar og centrale opgave er at opbygge en relationsbærende kontakt til den unge. Konsulenten er i besiddelse af menneskelige talenter og faglige kompetencer som fx evnen til at udvise empati, være rummelig, have indfølingsevne og give positiv opmærksomhed til den enkeltes behov og problematikker. Den tætte dialog veksler mellem at lytte og tale med og imod.

Socialkonsulenter i Den Sociale Udviklingsfond skal være villige til at ændre metode og starte forfra undervejs. De skal være forberedte på at kunne tackle konfliktsituationer og være opmærksomme på risici i jobbet, ligesom de skal være indstillet på altid at gøre deres bedste, selvom der ikke er nogen garantier for succes.

Det kræver menneskeligt og psykisk overskud at være socialkonsulent i Den Sociale Udviklingsfond. Vi ser gerne socialkonsulenter som personer, der kan operere i feltet af menneskelig kontakt, praktiske opgaver, støtte og læringspædagogik, lovgivning/regler samt i følelsesmæssige relationer, hvor smerte, sorg, angst og vrede ofte er i spil.