SUF i tal

SUF Magasinet s. 28-31 – Unge i centrum for videndelingen.

I SUF er den unge midtpunkt for videndelingen om sit eget forløb. En tur rundt i tre forskellige SUF-afdelinger giver et indblik i, hvordan videndelingsværktøjer mellem kommune, selvejet og øvrige aktører skaber sammenhæng for den enkelte

Tal på indsatser og tendenser

I SUF indsamler vi løbende data, som hjælper os med at gøre os klogere på vores målgrupper og udviklingen indenfor det sociale område. De indsamlede data bruger vi til at indkredse nye tendenser, der kalder på såvel refleksioner som nye socialfaglige metoder.

Vi har samtidig igangsat et nyt målrettet arbejde med progressionsmålinger gennem dokumentationsværktøjet SUF Bosted. Fra 2023 giver det os mulighed for en samlet fremstilling af de resultater og progressionsmålinger, som  ligger til grund for vores afrapportering til kommunerne.

Når vi indsamler tal fra vores målgrupper, så  tager vi afsæt i borgernes udvikling på syv områder:

Udvalgte tal for 2021

Her finder du udvalgte tal på indskrivninger for borgere i SUF i 2021.

Samfundsliv

Tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er et væsentligt fokusområde for indsatserne i SUF.  Tallene for 2021 viser, at 50 % af de indskrevne borgere har brug for massiv støtte, når det gælder uddannelse og arten af beskæftigelse. Data viser samtidig, at de ældre borgere i SUF har størst udfordringer.

Det Sociale liv

Det sociale liv omhandler forældreforhold, sociale fællesskaber, relationer og netværk. Mange kommer med svage netværk. Data viser, at 50 % har brug for ’moderat’ til ’massiv støtte’ for at indgå i og fastholde gode relationer og fællesskaber. Vores erfaringer viser, at i løbet af en indskrivning får mange et styrket socialt liv. Pårørendesamarbejde er derfor et væsentligt fokusområde i SUF, eftersom et velfungerende samarbejde med pårørende er en uvurderlig ressource i den samlede indsats. Vores data viser, at det især er de yngre borgere, der har udfordringer med relationer.

Identitet og Adfærd

Identitet og Adfærd omhandler motivation, selvopfattelse og identitet. Vores data viser, at næsten en tredjedel af borgere har stort behov for støtte i forhold til motivation og egen selvopfattelse. I SUF er disse udfordringer derfor centrale opmærksomhedspunkter, og vi er hele tiden nysgerrige på, hvordan vi sætteren motivationen i spil og får styrket borgerens selvopfattelse.

SUF-organisationen anno 2021

I SUF er vi ved udgangen af 2021:
30 afdelinger
• 12 psykosociale afdelinger
• 11 BOAS-afdelinger
• 4 Special Minds-afdelinger
• 1 veteranhjem
• Vækstpark for Socialøkonomi
• Café Frida

Tal og data fra de fire Special Minds-afdelinger indgår ikke i dette tal-materiale. Special Minds, der leverer beskæftigelsesrettede indsatser, opererer med eget dokumentationssystem.

Er du interesseret i deres tal: så besøg:

Sådan fordeler målgrupperne sig

340 af de unge og voksne, som i 2021 var indskrevet i SUF, var tilknyttet Det Sociale Udviklingsindeks, hvilket danner grundlag for denne fordeling af målgrupper:  

Kønsfordeling
58 % af de indskrevne i SUF i 2021 var mænd – 42 % var kvinder.

Aldersfordeling
Hovedparten af de indskrevne i SUF i 2021 var mellem 15 og 53 år. Den største andel af indskrevne borgere (over 80%) lå i aldersgruppen 18-30 år. Gennemsnitsalderen for alle indskrevne borgere i SUF var 25,5 år. Kvinderne var i gennemsnit to år yngre end mændene.

Baggrunden for indskrivning – komplekse udfordringer og problemstillinger

De fleste af de borgere, som var indskrevet i SUF i 2021, havde 1-5 diagnoser. Hos de yngre borgere var gennemsnitstallet 3,2 diagnoser, mens det hos de ældre var 3 diagnoser. Autisme var den hyppigst forekommende diagnose, herefter fulgte angst, personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd, omsorgssvigt, misbrug og depression.