”Styrket selvbestemmelse og selvstændig bolig giver reduktion i støtte”

Trine har et liv med gennemgribende udviklingsforstyrrelse og skizofreni. Hun er i gang med en udvikling, hvor hun går fra massiv døgndækning til et liv i selvstændig bolig

Hos SUF Nord, som har adresse i Region Nordjylland, har man gennem mere end 10 år opbygget en ekspertise i skræddersyede §85- og §107-tilbud til unge og voksne med særlige udfordringer. SUF Nord har blandt andet stor erfaring med at skabe enkelt­mands­tilbud og særforanstaltninger for unge med massivt behov for støtte.

“Vi bruger blandt andet SUF, når andre tilbud ikke rækker. Nogle gange står vi med borgere, som har brug for en høj grad af fleksibilitet og anderledes rammer i forhold til støtte – eksempelvis i egen bolig. Her formår SUF at imødekomme vores behov,” siger Bente Larsen, leder af sagsbehandlerteamet i Vesthimmerlands Kommune.

28 % reduktion
En af dem, som har brug for et helt særligt tilbud, er Trine. Hun er i dag 34 år og har siden 2002 været indskrevet i SUF Nord. 

“Da Trine kom til os, var forventningen – også fra kommunens side – at hun altid ville have brug for døgnhjælp,“ siger Dorthe Drivsholm, leder af SUF Nord. 

Trine har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og skizofreni. I teenageårene og de første voksenår led hun af stærk selvskadende adfærd. Hun stak med jævne mellemrum af fra det bosted, hvor hun hidtil havde opholdt sig. 

Hos SUF Nord var der brug for et enkeltmandstilbud med hjælp 24 timer i døgnet. Gennem alle årene hos SUF Nord er der arbejdet mod nedtrapning af støtten. I de sidste fem år er opholdsbetalingen for Trine reduceret med 28 procent.

At det er lykkedes at skabe gradvis udvikling i perioden hos SUF Nord, tilskriver Dorthe Drivsholm ikke nogen mirakelkur. SUF Nord-lederen er godt klar over, at der er borgere, som forbliver enkeltmandsprojekter hele livet. Men forklaringen på, at Trine er lykkedes med et positivt udviklingsforløb, er en kompleksitet af forskellige faktorer.

“Vi var rette sted på rette tidspunkt. Derudover kunne vi tilbyde nogle rammer, som passede godt til Trines behov,” siger Dorthe Drivsholm.

I selvstændig bolig
Gennem flere år har det for Trine stået som en ultimativ drøm at flytte i egen bolig. At nå frem til et selvstændigt liv, hvor hun mere eller mindre kunne klare sig selv. I SUF Nord har der været arbejdet intensivt mod realisering af dette mål. Samtidig har det stået klart – og Trine har selv erkendt det – at egen bolig uden støtte tæt på, kræver intensiv botræning.

Der var brug for at tænke i fleksible løsninger. Nu er det lykkedes SUF Nord at etablere selvstændig bolig til Trine på Enggården, et af flere tilbud i SUF Nord. Trine er flyttet i selvstændig bolig, men med socialkonsulenter i den tilstødende bygning.

“Trine er nået langt i sin udvikling. I dag er hun blevet rigtig god til at ringe, når hun har brug for praktisk hjælp. Men når hun har det svært og for eksempel hører stemmer, så formår hun endnu ikke at ringe. Den del kræver fortsat intensiv træning. Hvis Trine også bliver i stand til at kalde på hjælp, når hun har det svært, er det realistisk, at hun en dag bliver i stand til at flytte i egen bolig uden støtte tæt på,” siger Karina Nielsen, stedfortræder i SUF Nord.

 

Da Trine kom til os, var forventningen – også fra kommunens side – at hun altid ville have brug for døgnhjælp.

Dorthe Drivsholm,
leder af SUF Nord

Portræt billede af Socialkonsulent Pernille Christensen

Med etablering af selvstændig bolig på Enggården har Trine mulighed for fortsat at træne sin selvstændighed i trygge rammer, samtidig med at hendes ønske om at bo mere selvstændigt bliver imødekommet. 

Arbejdet med struktur
For at Trine fungerer bedst muligt i sin hverdag, har hun brug for indlærte, genkendelige rutiner. Oplæringen i nye rutiner – som for eksempel brug af mobiltelefon, låse egen dør, bustræning, træning i at lave mad – kræver en lang indkøring.

Langsomt men sikkert tager Trine imidlertid små skridt. I dag kører hun selv med bussen frem og tilbage til jobbet på Det Gule Værksted i Aabybro, en del af autismecenter Nordbo i Nordjylland.    Hjemme vasker Trine tøj og gør rent. Stadig har hun brug for hjælp til eksempelvis madlavning, gulvvask og til at deltage i sociale aktiviteter.

SUF Nord benytter værktøjet TEACCH til træning i hverdagsstrukturer. Et håndgribeligt redskab, som giver Trine overblik over ugens aktiviteter, og som anvendes som tjekliste.

“Tidligere var der hver dag mange punkter på Trines strukturplan. I dag er meget af det blevet så faste rutiner for Trine, at de ikke længere behøver at stå på ugeplanen,” fremhæver Karina Nielsen.

Den ligeværdige relation
Ét er træningen i dagligdags rutiner. Et andet og lige så vigtigt aspekt er arbejdet med Trines personlige udvikling. Som alle andre afdelinger i SUF arbejder SUF Nord med relationspædagogikken som bærende udgangspunkt. Afsættet er ligeværdighed og en stærk involvering, hvor socialkonsulenterne relationelt bringer sig selv i spil. Den relationspædagogiske metode hænger nøje sammen med den anerkendende tilgang.

“I stedet for at vi eksempelvis står og kigger på, at beboerne er i gang med motion, så deltager vi selv. Vi gør altid vores yderste for at se ressourcer frem for problemer. Dét at stille sig lige med beboerne giver et langt stærkere grundlag for at skabe udvikling,” siger Karina Nielsen.

Udgangspunktet for den pædagogiske indsats er hele tiden bestemt af den enkelte borger og dennes aktuelle problemstilling. I nogle sammenhænge er en neuropædagogisk tilgang relevant, ligesom SUF Nord indgår i et tæt samarbejde med psykiatrien for at sikre størst mulig sammenhæng mellem den psykiatriske behandling og det pædagogiske arbejde.

Livskvaliteten vokser
Der arbejdes på flere planer, som tilsammen er med til at skabe udvikling for Trine. Det daglige arbejde på det praktiske og personlige plan skal styrke Trine i hendes følelse af selvbestemmelse over eget liv. SUF Nord afholder eksempelvis brugerudviklingssamtaler (BUS), hvor beboernes ønsker, håb og drømme bliver bragt i spil. Det kan være alt lige fra ønsker til aftensmaden, til ferier og overordnede ønsker for livet.

“I takt med at Trine bliver mere og mere selvstændig, oplever vi, at hendes livskvalitet højnes. Hun bliver bedre til at tackle de udfordringer, som hun har med sig i livet, og generelt er hun blevet en gladere kvinde. Jo bedre hun er i kontakt med egne håb og drømme for livet, jo bedre kan hun arbejde med sig selv,” siger Dorthe Drivsholm.

I takt med at Trine bliver mere og mere selvstændig, oplever vi, at hendes livskvalitet højnes. Hun bliver bedre til at tackle de udfordringer, som hun har med sig i livet, og generelt er hun blevet en gladere kvinde. Jo bedre hun er i kontakt med egne håb og drømme for livet, jo bedre kan hun arbejde med sig selv.

Dorthe Drivsholm,
leder af SUF Nord

SUF Nord

Vi er specialister i at skabe individuelt tilrettelagte tilbud inden for §§66, 85, 107 og 108

Bliv klogere på SUF Nord